تدریس
وبسایت اختصاصی کلاس 106 مدرسه ی شهید اژه ای 2
گرد همایی و اخبار

تدریس
تدریس کدام یک از معلمان زیر را بهتر می دانید؟ ( امکان انتخاب چند گزینه را نیز دارید.)

  1. فیاض ( تفکر و سبک زندگی ) (14 راي)
  2. ورشاوی ( فیزیک ) (23 راي)
  3. فایضی ( زیست ) (21 راي)
  4. قربانی ( حرفه و فن ) (16 راي)
  5. سلیمانی ( ادبیات فارسی ) (22 راي)
  6. کریملو ( عربی ) (26 راي)
  7. سعیدی ( ریاضی ) (25 راي)
  8. امینی ( مطالعات اجتماعی ) (19 راي)
  9. داستانپور ( دینی ) (15 راي)
  10. گلبان ( قرآن ) (15 راي)
تبلیغات

نظر سنجی
تدریس کدام یک از معلمان زیر را بهتر می دانید؟ ( امکان انتخاب چند گزینه را نیز دارید.)

فیاض ( تفکر و سبک زندگی )
ورشاوی ( فیزیک )
فایضی ( زیست )
قربانی ( حرفه و فن )
سلیمانی ( ادبیات فارسی )
کریملو ( عربی )
سعیدی ( ریاضی )
امینی ( مطالعات اجتماعی )
داستانپور ( دینی )
گلبان ( قرآن )

مشاهده نتایج نظر سنجی


تبلیغات

ذکر روز
پشتیبانی سایت
پیوند ها
مطالب اخیر

اسلایدر

دانلود فیلم